آغاز زیرسازی و آسفالت باند جنوبی بلوار زیتون

آغاز زیرسازی و آسفالت باند جنوبی بلوار زیتون

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان گفت: کار زیرسازی و آسفالت بلوار زیتون آغاز شد.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان خبر داد؛

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان خبر داد؛

زیرسازی و آسفالت باند دوچرخه سواری خیابان مصلی و کوچه ی شماره ۲ شهرک افتاب به مساحت ۳۷۰۰ متر مربع

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

توضیحات سند:    ((آگهی تجدیدمناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ…