آگهی مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر

آگهی مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر

توضیحات سند:   ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷…

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای…