انتصابات جدید در اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

انتصابات جدید در اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

شهردار رفسنجان طی احکام جداگانه‌ای، مدیریت تدوین عملکرد سازمانی، مدیریت تبلیغات و تشریفات و مدیریت رسانه شهرداری را تعیین و معرفی کرد.