انجام ۸۵۳مورد عملیات به همت سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان

انجام ۸۵۳مورد عملیات به همت سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان

گزارش عملکرد ۹ ماهه سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان مطرح کرد:

شارژ و فروش انواع خاموش کننده های پودری، گازی توسط سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان