مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان:

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان:

۲ پایانه اتوبوسرانی در رفسنجان بزودی به بهره برداری می رسد