در روز درختکاری

در روز درختکاری

۲۰ هزار اصله درخت بین شهروندان در نهالستان شهرداری رفسنجان توزیع می شود

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان:

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان:

۳۵ هزار نفر از نخستین نمایشگاه کشوری گل و گیاه در رفسنجان بازدید کردند