شهردار رفسنجان خبر داد:

شهردار رفسنجان خبر داد:

حضور شهرداری رفسنجان در نمایشگاه بازآفرینی شهری کشور در تهران

محله رحمت آباد هدف ستاد بازآفرینی شهری رفسنجان

محله رحمت آباد هدف ستاد بازآفرینی شهری رفسنجان

شهرداری رفسنجان در راستای اجرای طرح ساماندهی و توانمندسازی سکو نتگاههای غیررسمی در شهر رفسنجان اقدام به بهسازی و ساماندهی محله رحمت آباد نموده است.