آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

توضیحات سند:    ((آگهی تجدیدمناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ…

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر، امور…