رنگ آمیزی و سامان دهی صندوق های زباله در منطقه یک شهری

رنگ آمیزی و سامان دهی صندوق های زباله در منطقه یک شهری

معاون خدمات شهرداری رفسنجان از ساماندهی و رنگ آمیزی صندوق های زباله در منطقه یک شهری خبر داد.