معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان به کمپین سه شنبه پاک پیوست

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان به کمپین سه شنبه پاک پیوست

صبح امروز مهندس محمد عارف پوراسداللهی با حضور گروه دوستداران طبیعت صبح کویر به کمپین سه شنبه پاک پیوست.