مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رفسنجان خبر داد

مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رفسنجان خبر داد

نمایشگاه کشوری گل و گیاه در رفسنجان برپا می شود

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری  خبر داد:

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد:

افزایش ۴ میلیونی کاشت بوته نشا در شهر رفسنجان