ارتقاء هویت شهری با توسعه سرانه های فرهنگی و اجتماعی در محلات رفسنجان

ارتقاء هویت شهری با توسعه سرانه های فرهنگی و اجتماعی در محلات رفسنجان

شهردار رفسنجان از تلاش مدیریت شهری برای توسعه و تقویت سرانه های فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقاء هویت محله ای خبر داد.