شهردار رفسنجان در اولین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی شهرستان رفسنجان/ازاتاق شیشه ای تا احیای بادگیر معین

شهردار رفسنجان در اولین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی شهرستان رفسنجان/ازاتاق شیشه ای تا احیای بادگیر معین

اولین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی شهرستان رفسنجان در سالن شهید هنری دانشگاه ولی عصر رفسنجان برگزار شد .