رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در بین اهالی خیابان شهید بهشتی:

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در بین اهالی خیابان شهید بهشتی:

رفسنجان به واسطه ی خدمات شهردار محترم بلند آوازه شده است و این به واسطه ی اعتماد مردم،شوراو شهرداری به ایشان است.

بازدید شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از آسایشگاه علی بن ابیطالب(ع)

بازدید شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از آسایشگاه علی بن ابیطالب(ع)

شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از آسایشگاه علی بن ابیطالب(ع) دیدن کردند