رونق صنعت گردشگری با اجرای پروژه «صدچشمه» در رفسنجان

رونق صنعت گردشگری با اجرای پروژه «صدچشمه» در رفسنجان

شهردار رفسنجان از اجرای پروژه رفاهی، تفریحی و فرهنگی «صدچشمه» توسط شهرداری رفسنجان خبر داد