محوطه سازی حدفاصل ساختمان شورای اسلامی شهر و پارک بانوان

محوطه سازی حدفاصل ساختمان شورای اسلامی شهر و پارک بانوان

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان ازآغاز عملیات محوطه سازی حدفاصل ساختمان شورای اسلامی شهر و پارک بانوان خبر داد.