آغاز مسابقات طناب کشی کارکنان شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

آغاز مسابقات طناب کشی کارکنان شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

مسابقات طناب کشی کارکنان شهرداری شهرداری و سازمان های تابعه در بخش مردان آغاز شد.