لزوم تقویت و بهبود روابط دانشگاه ها با مدیریت شهری

لزوم تقویت و بهبود روابط دانشگاه ها با مدیریت شهری

رئیس دانشگاه علامه جعفری رفسنجان در دیدار با مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان خواستار تعامل و همکاری فی مابین شد.