آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای خط…

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۲۶۹/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۱۱/۲ شورای محترم اسلامی شهر، بهره برداری…

آگهی مزایده عمومی فروش باقیمانده یک واحد غرفه تجاری واقع در میدان میوه و تره بار

آگهی مزایده عمومی فروش باقیمانده یک واحد غرفه تجاری واقع در میدان میوه و تره بار

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲۴/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۶/۳ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…