آگهی مزایده عمومی فروش باقیمانده یک واحد غرفه تجاری واقع در میدان میوه و تره بار

آگهی مزایده عمومی فروش باقیمانده یک واحد غرفه تجاری واقع در میدان میوه و تره بار

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲۴/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۶/۳ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…