فرهنگسرای رسانه شهرداری رفسنجان میزبان نشست خبری دبیرسوگواره آیین جوش زنی ایران با اصحاب رسانه

فرهنگسرای رسانه شهرداری رفسنجان میزبان نشست خبری دبیرسوگواره آیین جوش زنی ایران با اصحاب رسانه

اجرای آیین جوش‌زنی ایران(هرمزآباد رفسنجان) در خارج از کشور

برگزیدگان مسابقه عکاسی “ماه خوب خدا” معرفی شدند

برگزیدگان مسابقه عکاسی “ماه خوب خدا” معرفی شدند

با نظر هیئت داوران برگزیدگان مسابقه عکاسی ماه خوب خدا معرفی شدند.

آگهی مناقصه عمومی اجرای فاز اول پروژه گذرگاه فرهنگی بلوار امام علی (ع)

آگهی مناقصه عمومی اجرای فاز اول پروژه گذرگاه فرهنگی بلوار امام علی (ع)

توضیحات سند:  ((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم…