آگهی تجدید مزایده عمومی فروش خودرو

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش خودرو

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش خودرو

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش خودرو

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…