آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۳۵/۱۱/۴/ش مورخ ۹۶/۱/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی مزایده عمومی فروش زمین

آگهی مزایده عمومی فروش زمین

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۳۵/۱۱/۴/ش مورخ ۱۶/۱/۹۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی مزایده عمومی فروش باقیمانده یک واحد غرفه تجاری واقع در میدان میوه و تره بار

آگهی مزایده عمومی فروش باقیمانده یک واحد غرفه تجاری واقع در میدان میوه و تره بار

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲۴/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۶/۳ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به…

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبات شماره ۴۳۳ مورخ ۹۴/۶/۳۰ و ۶۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۰  شورای محترم…

آگهی مزایده عمومی فروش زمین

آگهی مزایده عمومی فروش زمین

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر نسبت به فروش ۲۰۴ قطعه زمین از…