آگهی تجدید مناقصه عمومی ساخت مخزن جهت ذخیره و تامین آب مورد نیاز فضای سبز

آگهی تجدید مناقصه عمومی ساخت مخزن جهت ذخیره و تامین آب مورد نیاز فضای سبز

توضیحات سند:   ((آگهی  تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۱/۷/۵/ ش مورخ ۱۴/۰۱/۹۷   شورای…