خرید دو دستگاه ماشین آلات سنگین به ارزش شش میلیارد ریال توسط شهرداری رفسنجان

خرید دو دستگاه ماشین آلات سنگین به ارزش شش میلیارد ریال توسط شهرداری رفسنجان

شهرداری رفسنجان با خرید دو دستگاه بیل بکهو به ارزش شش میلیارد ریال اقدام به تجهیز و به روزرسانی ماشین آلات سنگین نموده است.