محله رحمت آباد هدف ستاد بازآفرینی شهری رفسنجان

محله رحمت آباد هدف ستاد بازآفرینی شهری رفسنجان

شهرداری رفسنجان در راستای اجرای طرح ساماندهی و توانمندسازی سکو نتگاههای غیررسمی در شهر رفسنجان اقدام به بهسازی و ساماندهی محله رحمت آباد نموده است.