مسابقات دارت بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

مسابقات دارت بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه در رشته دارت با یکدیگر رقابت می کنند .