برگزیدگان مسابقه عکاسی “ماه خوب خدا” معرفی شدند

برگزیدگان مسابقه عکاسی “ماه خوب خدا” معرفی شدند

با نظر هیئت داوران برگزیدگان مسابقه عکاسی ماه خوب خدا معرفی شدند.