سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل شهری شهرداری رفسنجان معرفی شد

سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل شهری شهرداری رفسنجان معرفی شد

مراسم معارفه علی زارع با حضور جمعی از اعضای شورای معاونین در محل سازمان مدیریت حمل ونقل شهری برگزار شد.