آگهی تجدید مناقصه ممیزی بخشی از سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه ممیزی بخشی از سطح شهر

توضیحات سند: ((آگهی تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۹۹/۷/۵/ش مورخ  ۱۱/۰۴/۹۷ شورای محترم…

آگهی تجدید مناقصه عمومی ممیزی بخشی از سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی ممیزی بخشی از سطح شهر

توضیحات سند:  (آگهی تجدید مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۹۹/۷/۵/ش مورخ  ۱۱/۰۴/۹۷ شورای محترم…

آگهی مناقصه عمومی ممیزی بخشی از سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی ممیزی بخشی از سطح شهر

توضیحات سند:   ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۹۹/۷/۵/ش مورخ  ۱۱/۰۴/۹۷ شورای محترم اسلامی…