آگهی مناقصه عمومی عملیات پیاده روسازی

آگهی مناقصه عمومی عملیات پیاده روسازی

توضیحات سند:    شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۵/۷/۷۰۸/ش مورخ ۹۶/۱۰/۱۶، ۵/۷/۷۵۱/ش مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ و بر…

آگهی تجدید مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۳۸/ش مورخ ۹۵/۹/۳۰ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط…

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شهرداری

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۸/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۴/۵ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به…

آگهی مناقصه عمومی (امور مربوط به نگهداری و تنظیف سرویسهای بهداشتی سطح شهر)

آگهی مناقصه عمومی (امور مربوط به نگهداری و تنظیف سرویسهای بهداشتی سطح شهر)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط…

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان  در نظر  دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱ مورخ ۹۴/۲/۱۳  شورای محترم اسلامی شهر، اجرای ساخت…