آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۹۸/ ش مورخ ۹۶/۱۱/۰۹ شورای محترم اسلامی شهر و…

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات سنگفرش، جدولگذاری و اجرای کانیوو

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات سنگفرش، جدولگذاری و اجرای کانیوو

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه های شماره ۵/۷/۷۰۸/ش مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ و ۵/۷/۷۵۱/ش مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ شورای محترم…