سلسله کارگاه های آموزشی فضای سبز شهرداری برگزار می شود

سلسله کارگاه های آموزشی فضای سبز شهرداری برگزار می شود

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان از برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی کارشناسان فضای سبز خبر داد.