تشریح اقدامات شهرداری در تأمین روشنایی خیابانها و معابر سطح شهر رفسنجان؛

تشریح اقدامات شهرداری در تأمین روشنایی خیابانها و معابر سطح شهر رفسنجان؛

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان اقدامات شهرداری در تأمین روشنایی خیابانها و معابر سطح شهر رفسنجان را تشریح کرد.