آگهی استعلام بهاء جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی

آگهی استعلام بهاء جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی

توضیحات سند:         (آگهی استعلام بهاء) شهرداری رفسنجان در نظر دارد از طریق استعلام بهاء، جمع آوری و…