شهرداری رفسنجان از تولیدات نرم افزاری بومی حمایت می کند

شهرداری رفسنجان از تولیدات نرم افزاری بومی حمایت می کند

مهندس کهنوجی گفت: شهرداری رفسنجان از استعدادهای بومی در حوزه تولید محتوای نرم افزاری حمایت می کند.