نشست ویدئو کنفرانسی مدیران و کارشناسان مالی شهرداری رفسنجان با نمایندگان داخلی و خارجی شرکت رایورز

نشست ویدئو کنفرانسی مدیران و کارشناسان مالی شهرداری رفسنجان با نمایندگان داخلی و خارجی شرکت رایورز

نشست ویدئو کنفرانسی مدیران و کارشناسان مالی شهرداری رفسنجان با نمایندگان شرکت مربوطه به منظور بررسی روند کار تغییر سیستم های مالی شهرداری و سازمان های وابسته، برگزار شد.