مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رفسنجان خبر داد

مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رفسنجان خبر داد

نمایشگاه کشوری گل و گیاه در رفسنجان برپا می شود