در روز درختکاری

در روز درختکاری

۲۰ هزار اصله درخت بین شهروندان در نهالستان شهرداری رفسنجان توزیع می شود