آگهی تجدید مناقصه عمومی نگهداری و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی نگهداری و تنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۶۸۳ مورخ ۹۴/۱۰/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط…