آگهی مناقصه تامین نیروی خدماتی و اداری

آگهی مناقصه تامین نیروی خدماتی و اداری

توضیحات سند:  (آگهی مناقصه عمومی ) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۸۳۴/۷/۵/ش مورخ ۲۶/۶/۹۷  شورای محترم اسلامی…

آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی (نوبت دوم)

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۲۷/ش مورخ ۹۶/۴/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به …

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تامین نیروی انسانی سازمان اتوبوسرانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به تامین نیروی انسانی سازمان اتوبوسرانی

توضیحات سند:  سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بر اساس مصوبه مورخ ۶/۶/۹۵ شورای سازمان، نسبت به واگذاری امور مربوط به…