آگهی مناقصه عمومی رنگ آمیزی نیوجرسی و جداول سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی رنگ آمیزی نیوجرسی و جداول سطح شهر

توضیحات سند:  (آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۲۴۴/۷/۵/ش مورخ ۳۰/۰۲/۹۷ شورای محترم اسلامی…