برج عملیاتی ورزشی آتش نشانی کلنگ زنی شد

برج عملیاتی ورزشی آتش نشانی کلنگ زنی شد

با حضور شهردار، رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولین شهرستان برج عملیاتی ورزشی آتش نشانی کلنگ زنی شد.

پیام مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان به مناسبت هفتم مهرماه

پیام مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان به مناسبت هفتم مهرماه

آتش نشانان قهرمانان بزرگ عرصه فداکاری روی زمین هستند؛ بزرگ منشانی که ایثار صفت بارز آن ها و گذشت مسیر عبورشان است؛ مهربانی در خونشان جریان دارد و شهامت در چهره شان موج می زند.