پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو برگزار شد

پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو برگزار شد

صبح امروز پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو با همکاری سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رفسنجان و گروه دوچرخه سواران دوستدار محیط زیست برگزار شد.