پلمب دو واحد تجاری به علت تخلفات ساختمانی

پلمب دو واحد تجاری به علت تخلفات ساختمانی

دو واحد تجاری در منطقه یک شهری به علت عدم رعایت اصول شهرسازی و تخلفات ساختمانی پلمب شد.

پلمب دو واحد تجاری به علت تخلفات ساختمانی

پلمب دو واحد تجاری به علت تخلفات ساختمانی

دو واحد تجاری در منطقه دو شهری به علت عدم رعایت اصول شهرسازی و تخلفات ساختمانی پلمب شدند.

تعطیلی تعدادی واحد تجاری متخلف

تعطیلی تعدادی واحد تجاری متخلف

تعطیلی تعدادی واحد تجاری متخلف به دلیل تخلفات ساختمانی