دارندگان وانت بار در رفسنجان برای دوگانه سوز کردن خودرو اقدام کنند

دارندگان وانت بار در رفسنجان برای دوگانه سوز کردن خودرو اقدام کنند

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهری شهرداری از اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای وانت بار در رفسنجان همزمان با سراسر کشور خبر داد.