آگهی مناقصه عمومی تخریب و آزادسازی املاک مسیری، جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی بلاصاحب در سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی تخریب و آزادسازی املاک مسیری، جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی بلاصاحب در سطح شهر

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۹۷/ش مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر،  امور مربوط…