فینال مسابقات طناب کشی ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان برگزار شد

فینال مسابقات طناب کشی ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان برگزار شد

فینال مسابقات طناب کشی ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان با برتری تیم طناب کشی سازمان مدیریت حمل و نقل شهری به پایان رسید.