آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رفسنجان

آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رفسنجان

توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۶۱۲-۱۳۹۴/۹/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر، حفظ و نگهداری فضای…