معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان:

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری رفسنجان:

پروژه بهسازی و بازپیرایی پارک وحدت اجرا شد